Deklaracja dostępności

Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wordplock.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2023-10-06
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.wordplock.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z WORD Płock),
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone na Serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-10-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Serwisu prosimy o kontakt z WORD w Płocku pod adresem poczty elektronicznej: wordplock@wordplock.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 24 267-53-70.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 • Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
 • E-mail:urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
 • Telefon: +48 22-59-79-100.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo lub złożyć wniosek na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock,
 • wysłać e-mail na adres: wordplock@wordplock.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 24 267-53-70,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku w godzinach urzędowania 7:00-15:00

Dokumenty

Na stronach www.wordplock.pl znajdują się pliki do pobrania. Większość z nich pochodzi zasobów własnych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron Serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/powiekszanie-strony/.

Możesz również skorzystać z wbudowanego narzędzia na stronie internetowej WORD Płock klikając w Accessibility Helper Sidebar” (Wielkość Czcionki, Kontrast)

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 3 do 1.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę RWD „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna

Miejsce egzaminowania Płock, przy ul. Otolińskiej 25, zostało przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze.
 • Sala komputerowa do przeprowadzania egzaminu teoretycznego znajduje się na parterze
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • WORD Płock oraz oddział w Sochaczewie nie dysponuje rozwiązaniami technologicznymi takimi jak (pętla indukcyjna) poprawiająca komfort słyszenia oraz jakość dźwięku osobom słabo słyszącym i niesłyszącym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsce egzaminowania Sochaczew, przy ul. Żeromskiego 12 – najem powierzchni:

 

 • Budynek WORD o/Sochaczew nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • Brak możliwości z korzystania tłumacza języka migowego.
 
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego