Procedura odwoławcza

Egzaminator nadzorujący nadzoruje prace egzaminatorów i udziela wyjaśnień na uwagi wnoszone przez osoby egzaminowane.

Uwaga:

Zgodnie z Art. 68 ust. 1 Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 roku osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru, skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny.

Skargi można składać w ciągu 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Płock sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego

Skargi i zastrzeżenia co do przebiegu i oceny egzaminu państwowego należy składać za pośrednictwem Dyrektora WORD w Płocku, w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku przy ul. Otolińskiej 25.

Skarga może zostać złożona:
  1. Osobiście pod wskazanym wyżej adresem w godzinach urzędowania (I piętro, pokój 3)
  2. Za pośrednictwem poczty na adres:
    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku,
    ul. Otolińska 25,
    09-410 Płock
  3. e-mailem na adres: wordplock@wordplock.plz podpisem kwalifikowanym (elektronicznym)
  4. elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP) e-puap: WORDPLOCK link do platformy ePUAP z podpisem zaufanym lub osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną)

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Biuro ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
ul. Skoczylasa 4 03-469 Warszawa