Przepisy prawne

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
odnoszące się do osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
I. USTAWY i DYREKTYWY.
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017r. poz. 978).
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260).
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1907).
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1834).
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1829).
 6. Ustawa z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016r. poz. 1868).
 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r poz. 829).
 8. Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r w sprawie praw jazdy (przekształcenie).
II. AKTY WYKONAWCZE DO USTAW / DYREKTYW WYSZCZEGÓLNIONYCH W CZĘŚCI I
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r poz. 232, ).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r poz. 974).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r poz. 280).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz.702).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, załączniki nr 1 – 4 (Dz. U. z 2003 załącznik do Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r., poz. 2022).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r poz. 937).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2017r., poz. 250).
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r poz. 83).
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r w sprawie doskonalenia techniki jazdy ( Dz. U. z 2013 r poz. 91).
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r poz. 488).
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016r.poz. 143).
 14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (Dz. U. z 2013 r poz. 809).
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r poz. 9).
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U.z 2017r., poz. 151).
 17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. z 2013 r poz. 894).
 18. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013 r poz. 839).
 19. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r poz. 619).
 20. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r poz. 304).
 21. Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

Zapraszamy również do przejrzenia zasobów
Bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Wielkość czcionki
Kontrast