Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W PŁOCKU

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku przekazuje informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Niniejsze zasady stanowią realizację obowiązku informacyjnego wynikającego
z art. 13 – 14 RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

Administratorem Państwa Danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku (dalej: WORD) z siedzibą w Płocku (09-407) przy ul. Otolińskiej 25.

Jako Administrator, WORD odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@wordplock.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jacek Przygoda. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iod@wordplock.pl, a także pisemnie na wyżej wskazany adres z dopiskiem „IOD”.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W WORD
DANE OSOBOWE KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW I KIEROWCÓW

WORD przetwarza dane w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania w ramach realizowania obowiązków ustawowych. Obowiązki te stanowią podstawę prawną przetwarzania danych i są określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

WORD pozyskuje dane bezpośrednio od kandydatów na kierowców i kierowców oraz z pobranego Profilu Kandydata na Kierowcę.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, na podstawie których są przetwarzane (w oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku).

DANE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH

WORD przetwarza dane w celu przeprowadzenie przewidzianych przepisami prawa szkoleń: dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, dla kierujących ruchem drogowym, kursu reedukacyjnego, w ramach realizowania obowiązków ustawowych. Obowiązki te stanowią podstawę prawną przetwarzania danych i są określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dane mogą być także przetwarzane w związku z wykonaniem umowy.

WORD pozyskuje dane bezpośrednio od uczestników szkoleń oraz z podmiotów zgłaszających osoby na szkolenia.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, na podstawie których są przetwarzane (w oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku).

DANE OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW (KONTRAHENTÓW), Z KTÓRYMI ZAWARTE SĄ UMOWY

WORD przetwarza dane osób fizycznych i przedsiębiorców (kontrahentów), z którymi zawarte są umowy w celu realizacji tych umów i wywiązania się z obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, na podstawie których są przetwarzane (w oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku).

NADAWCÓW I ODBIORCÓW KORESPONDENCJI

WORD przetwarza dane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.

OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE OBJĘTYM MONITORINGIEM

WORD przetwarza dane w celu ochrony osób i mienia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca.
DANE O KANDYDATACH DO PRACY
WORD przetwarza dane o kandydatach do pracy w celu rekrutacji pracowników, na podstawie zgody osoby aplikującej o zatrudnienie. Dane będą przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji.

DANE O PRACOWNIKACH I ZLECENIOBIORCACH

WORD przetwarza dane o pracownikach i zleceniobiorcach w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązki te stanowią podstawę prawną przetwarzania danych.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, na podstawie których są przetwarzane (w oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku).

Podanie danych osobowych w sytuacjach uregulowanych ustawowo jest obligatoryjne. Może być także warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie przez Państwa danych wówczas, gdy jest to wymagane, uniemożliwi realizację przez WORD konkretnych działań wynikających z obowiązków ustawowych lub zawarcie i wykonanie umowy z WORD.

W sytuacji, gdy do zawarcia i wykonania umowy niezbędne są dane o szerszym zakresie, niż wynika to z przepisu ustawy, ich gromadzenie odbywa się dobrowolnie, na podstawie zgody.

INNE DANE POWIERZONE WORD W CELU REALIZACJI UMÓW O WSPÓŁPRACY

WORD może przetwarzać także dane osobowe, których nie jest administratorem jedynie na podstawie umów o współpracy oraz w celach i zakresach określonych w tych umowach.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz WORD usługi (m.in. serwisu IT) oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

REALIZACJA PRAW OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych,
 • usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,
 • sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
 • sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,
 • wycofania zgody,
 • przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres siedziby WORD, 09-407 Płock, ul. Otolińska 25 lub na adres poczty elektronicznej bok@wordplock.pl

W celu sprawnej obsługi Państwa praw prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:

 • danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres, adres e-mail/nr telefonu),
 • uzasadnienie wniosku,
 • innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby WORD identyfikację osoby w zasobach danych osobowych,
 • sposób odbioru danych.

Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania.

W przypadku braku danych w zasobach WORD nie zostaną one utrwalone.

Państwa żądania będą rozpatrywane indywidulanie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

Państwa żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn WORD nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu zostaną Państwo o tym poinformowani.

Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji gdy Państwa żądania byłyby nieuzasadnione lub nadmierne WORD zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty.

Zgodnie z ROOD mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.