Rezygnacja z egzaminu

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 1206), rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia konsekwencji finansowych można dokonać:

  • na pisemny wniosek, złożony osobiście lub przesłany drogą elektroniczną :e-mail: bok@wordplock.pl – dla osób zdających w Płocku,

    e-mail: sochaczew@wordplock.pl – dla osób zdających w Sochaczewie.

    Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

Pisemny wniosek należy złożyć nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu

 

Uwaga! Za datę zgłoszenia rezygnacji uznaję się datę doręczenia.

Podanie o zmianę terminu egzaminu

  • w przypadku, gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczoną datą egzaminu, opłata za egzamin podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.
  • Jeżeli osoba egzaminowana nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny egzamin po uiszczeniu opłaty za egzamin (§11 pkt. 3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1206).

Uwaga!
Wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane na bieżąco w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -14.45.