TEST KWALIFIKACYJNY

Test Kwalifikacyjny

Warunki i tryb przeprowadzania testu kwalifikacyjnego opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca 2022 Dz. U.. z 2022 poz. 739.

Dziennik Ustaw z 2022 poz.739

Zapis na test kwalifikacyjny

Zapisu na test kwalifikacyjny możecie Państwo dokonać jedynie w Biurze Obsługi Klienta w WORD w Płocku ul. Otolińska 25

Wymagane dokumenty:
• otrzymany w wydziale komunikacji numer PKZ,
• wniesioną opłatę za test kwalifikacyjny,
• numer pesel.

Uwaga!
Brak możliwości zapisu ON-LINE

Opłaty

Opłat można dokonać:
• przelewem na rachunek bankowy WORD w Płocku,
• za pomocą karty płatniczej,
• w kasie ELTAR znajdującej się na terenie WORD.

Wpłaty należy dokonać na rachunek nr:
82 1020 1592 0000 2202 0317 5445

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, PKZ, Blok C lub PKZ, Blok D.
Wysokość opłaty wynosi: 50,00zł.

Rezygnacja z testu kwalifikacyjnego

Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym, może poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania jest wymagane okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

Dokumenty tożsamości – PKZ

Zgodnie z § 26. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy Dz. U. z 2022 poz. 739. § 26. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do testu kwalifikacyjnego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 1. dowód osobisty;
 2. kartę pobytu;
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgoda na pobyt tolerowany.

2. Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 poz. 2070), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego egzaminatorowi, zaktualizowanego na dzień testu kwalifikacyjnego.

Test kwalifikacyjny przeprowadzany jest w formie papierowej

Osoba powinna zaznaczyć prawidłową odpowiedź na pytania znajdujące się w otrzymanym zestawie pytań egzaminacyjnych.

1. Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje:

1) część podstawową składającą się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, w tym w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E co najmniej po 2 i nie więcej niż 3 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia:

a) 1.1,
b) 1.2,
c) 2.1,
d) 3.1,
e) 3.2,
f) 3.3,
g) 3.4,
h) 3.5,
i) 3.6 oraz

2) część specjalistyczną składającą się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego:

a) w tym 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E:

 • 1.3,
 • 1.4,
 • 1.4(a),
 • 2.2,
 • 3.7,

b) w tym 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E:

 • 1.5,
 • 1.6,
 • 1.7,
 • 2.3,
 • 3.8.

2. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

3. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi albo niewybranie żadnej odpowiedzi jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

4. Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

1) 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
2) 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

5. Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 45 minut.

6. Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie bloku programowego do prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

7. Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje część specjalistyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, składającą się z 10 pytań.

8. Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, wynosi 15 minut.

Wyniki testu kwalifikacyjnego:
1. egzaminator wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na test kwalifikacyjny bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby tego testu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
a) P – jeżeli wynik jest pozytywny,
b) N – jeżeli wynik jest negatywny,
c) X – jeżeli osoba nie przystąpiła do testu;

2. dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ośrodka egzaminowania:
a) aktualizuje profil kierowcy zawodowego, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w pkt 1, potwierdzając ten wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do profilu kierowcy zawodowego wpisuje się pozytywne i negatywne wyniki z testu kwalifikacyjnego,
b) wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej poprzez wprowadzenie do profilu kierowcy zawodowego pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego oraz informacji o numerze świadectwa i dacie jego wydania,
c) wydaje osobie egzaminowanej, na jej wniosek, zaświadczenie potwierdzające uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Zwrot opłaty

W przypadku nadpłaty bądź niewykorzystanej wpłaty za test kwalifikacyjny, przysługuje jej zwrot.
W tym celu należy złożyć wniosek.

 • osobiście w WORD w Płocku,
 • za pośrednictwem poczty,
 • na adres e-mail: wordplock@wordplock.pl
 • faxem: (24) 267-53-80

Wzór wniosku o zwrot opłaty