Egzamin praktyczny

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206)

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu zadań:

na placu manewrowym:
  • dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
  • dla pozwolenia w poz. 1 tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz dwa losowo wybrane zadania określone w poz. 2–5 tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
  • dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia; zestawy zadań wybiera losowo system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego dopuszcza się dokonanie losowego doboru zestawu zadań przez osobę egzaminowaną przed egzaminem; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin.
w ruchu drogowym:
 • w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu osoby egzaminowanej jest posiadanie ważnego w dniu egzaminu jednego z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • karta pobytu dla obcokrajowca,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
 • zgoda na pobyt tolerowany.

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia egzaminu praktycznego:

 • w obecności instruktora, po wcześniejszym złożeniu wniosku o udział instruktora oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopi lub wydruku wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885), jeżeli egzamin ma być przeprowadzany z udziałem instruktora, który je przeprowadzał.
 • pojazdem OSK, na którym było prowadzone szkolenie
  (więcej informacji w zakładce Egzamin pojazdem OSK).
 • W przypadku rezygnacji z udziału instruktora należy również złożyć wniosek o rezygnację z udziału instruktora

Wniosek o udział instruktora w egzaminie

Wniosek o rezygnacje z instruktora w egzaminie