Opłaty egzaminacyjne

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19.01.2013 roku za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców i kierowców są ustalane na podstawie Dz. U. z 2013r. poz. 476, Dz. U. z 2014r. poz. 974, Dz. U. z 2018r. poz. 728.
Opłaty za egzamin OBOWIĄZUJĄ OD 19.01.2013r.
Kategoria Pełna opłata Teoretyczny Praktyczny
AM 170 zł 30 zł 140 zł
A1, A2, A 210 zł 30 zł 180 zł
B 170 zł 30 zł 140 zł
B(96) 170 zł 170 zł
B1, C1, D1, T 200 zł 30 zł 170 zł
C 230 zł 30 zł 200 zł
D 230 zł 30 zł 200 zł
BE 200 zł 200 zł
C1E, CE, D1E, DE 245 zł 245 zł
Pozwolenie 155 zł 30 zł 125 zł
 1. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu,
 1. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzonego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku, gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, zwalnia się z opłaty,
 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
  • zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie,
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej,
 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:
  • zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej,
 1. W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w pkt. 3 lub 4, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.
Opłat można dokonywać:
  • w punkcie kasowym prowadzonym przez firmę P.C.U. ELTAR w budynku WORD Płock czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 14:45
   • przelewem na rachunek bankowy: 82 1020 1592 0000 2202 0317 5445
   • kartą płatniczą podczas zapisu na egzamin w biurze obsługi klienta
  • w systemie www.info-car.pl zapisując się przez Internet.
 • W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko PESEL osoby egzaminowanej.

Uwaga!
Zapisując się na egzamin za pośrednictwem Internetu przez portal www.info-car.pl opłaty należy dokonywać bezpośrednio poprzez stronę info-car, przelewy dokonywane w sposób tradycyjny na konto WORD przy zapisie przez Internet nie będą honorowane