Opłaty egzaminacyjne

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 01 kwietnia 2023 roku za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii są ustalone w drodze Uchwały Nr 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2023r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2023r., poz. 3051)

Opłaty za egzamin OBOWIĄZUJĄ OD 01.04.2023r.
Kategoria Teoretyczny Praktyczny Pełna opłata
AM 50 zł 200 zł 250 zł
A1, A2, A 50 zł 200 zł 250 zł
B 50 zł 200 zł 250 zł
B (96) 250 zł 250 zł
B1, C1, D1, T 50 zł 200 zł 250 zł
C 50 zł 250 zł 300 zł
D 50 zł 250 zł 300 zł
BE 250 zł 250 zł
C1E, CE, D1E, DE 250 zł 250 zł
Pozwolenie na tramwaj 50 zł 200 zł 250 zł
 1. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu,
 1. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzonego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku, gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, zwalnia się z opłaty,
 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
  • zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie,
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej,
 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:
  • zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej
  Opłat można dokonywać:
    • w punkcie kasowym prowadzonym przez firmę P.C.U. ELTAR w budynku WORD Płock czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 14:45
     • przelewem na rachunek bankowy: 82 1020 1592 0000 2202 0317 5445
     • kartą płatniczą podczas zapisu na egzamin w biurze obsługi klienta
    • w systemie www.info-car.pl zapisując się przez Internet.

  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko PESEL osoby egzaminowanej.

  Uwaga!
  Zapisując się na egzamin za pośrednictwem Internetu przez portal www.info-car.pl opłaty należy dokonywać bezpośrednio poprzez stronę info-car, przelewy dokonywane w sposób tradycyjny na konto WORD przy zapisie przez Internet nie będą widoczne bezpośrednio na stronie info-car.