Egzamin teoretyczny

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu teoretycznego opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206).

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym. Część teoretyczna polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania wyświetlane systemem losowym, w czasie rzeczywistym przez system komputerowy.
Celem egzaminu teoretycznego jest sprawdzenie posiadanej wiedzy w zakresie:

 • znajomości przepisów w ruchu drogowego,
 • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Każda osoba zapisana i oczekująca na egzamin powinna posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu dla obcokrajowca).

Zasady egzaminu teoretycznego
 • Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy,
 • każde z pytań zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź,
 • pytania są punktowane za 3, 2 i 1 pkt. Niewskazanie żadnej odpowiedzi, bądź błędnej odpowiedzi  skutkuje otrzymaniem 0 pkt,
 • warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych,
 • czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,
 • nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,
 • projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz i kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.
20 pytań z wiedzy podstawowej 10 pytań o wysokim znaczeniu dla brd 3 pkt. TAK/NIE 25min
6 pytań o wysokim znaczeniu dla brd 2 pkt.
4 pytania o wysokim znaczeniu dla brd 1 pkt.
12 pytań z wiedzy specjalistycznej 6 pytań o wysokim znaczeniu dla brd 3 pkt. A / B / C
4 pytań o wysokim znaczeniu dla brd 2 pkt.
2 pytania o wysokim znaczeniu dla brd 1 pkt.

Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na wniosek osoby egzaminowanej:

 • dokonuje wydruku arkusza odpowiedzi,
 • umożliwia do wglądu pytania egzaminacyjne wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowej – dotyczy osób, które otrzymały negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.

Osoby obcojęzyczne mają możliwość zdawania egzaminu teoretycznego w języku:

 • angielskim,
 • niemieckim.

Osoby głuchonieme mają możliwość zdawania egzaminu w języku migowym.

Uwaga!

Wyboru języka na egzaminie teoretycznym należy dokonać przy zapisie na egzamin.