Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

CEL

Uświadomienie kierowcom m.in.:

 • skutków wypadków drogowych,
 • wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym,
 • psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.
ADRESACI

Kurs reedukacyjny skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie/decyzję starosty.

Osoba kierowana na kurs jest obowiązana do:

 • odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu,
 • przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.
WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPIS NA KURS

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

 • dostarczyć skierowanie/decyzję starosty,
 • dokonać opłaty za szkolenie, dostarczyć dowód wpłaty,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową,
 • posiadać ważny dokument tożsamości.

Kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów odbywających się w 2 dni po 8 godzin, w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników  według programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021r. poz. 2242 ze zm.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Wniosek na kurs reedukacyjny

Regulamin kursu reedukacyjnego

Uwaga! Zapisu na szkolenie dokonuje się według kolejności zgłoszeń.

ZAPISU MOŻNA DOKONAĆ

Osobiście lub przez osobę upoważnioną w:

 • biurze WORD, ul. Otolińska 25
 • faksem na numer:   24 267-53-80
 • e-mailem na adres: szkolenia@wordplock.pl
OPŁATY

Koszt kursu 500 zł

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 82 1020 1592 0000 2202 0317 5445

Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, PESEL, nazwę szkolenia.

MIEJSCE

Zajęcia odbywają się w WORD w Płocku ul. Otolińska 25

o/Sochaczew ul.Żeromskiego 12

WORD Płock zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.

 

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2018r. 1990),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2021r. poz. 2242 ze zm.).