Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowe

OD DNIA 17 WRZEŚNIA 2022R SZKOLENIA Z ZAKRESU REALIZACJI PUNKTÓW KARNYCH NIE SĄ REALIZOWANE
ADRESACI
 • Kierowcy, którym naliczono punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego

W szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który:

 • posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok,
 • ma naliczone nie więcej niż 24 punkty karne na dzień szkolenia,
 • nie brał udziału w takim szkoleniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Mieszkańcy Płocka mogą sprawdzić ilość punktów karnych w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8.

CEL

Uświadomienie kierowcom skutków niebezpiecznych i niezgodnych z przepisami zachowań na drodze. Szkolenie to 6-godzinny wykład na temat:

 •  przyczyn wypadków drogowych,
 •  prawnych i społecznych skutków wypadków drogowych,
 •  psychologicznych aspektów zachowań kierowcy

Zaświadczenie wydane po ukończeniu szkolenia jest dokumentem będącym podstawą do redukcji 6 punktów karnych z ewidencji kierowcy.

CZAS TRWANIA
 • 6 godzin lekcyjnych

Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie prelekcji, pogadanki przy wykorzystaniu środków audio – wizualnych.

OPŁATA

Koszt szkolenia 350 zł.

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 82 1020 1592 0000 2202 0317 5445 w tytule podając „szkolenie redukujące punkty karne”.

ZAPIS NA SZKOLENIE

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD w Płocku dokumenty:

Wniosek zgłoszenia na szkolenie KNP

Regulamin szkolenia KNP

 • opłatę za szkolenie.
 • prawo jazdy lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji w zakresie danych zawartych w prawie jazdy.

Zapisu można dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną w:

 • biurze WORD ul. Otolińska 25
 • faksem na numer: 24 267-53-80
 • e-mailem na adres: szkolenia@wordplock.pl

Na szkolenie uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. 

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala wykładowa WORD w Płocku ul. Otolińska 25.

WORD Płock zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.

 

Po szkoleniu
 • uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD w Płocku,
 • WORD w Płocku przesyła informację o odbyciu szkolenia do właściwej jednostki policji, na podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o 6.
UWAGA!!

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowość wypełnienia wniosku o uczestnictwo w szkoleniu redukującym punkty karne. Wniosek nieprawidłowo wypełniony pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba uczestniczyła w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu nie zostanie wystawione

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1990),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 488).