Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowe

ADRESACI
 • Kierowcy, którym naliczono punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego

W szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który:

 • posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok,
 • ma naliczone nie więcej niż 24 punkty karne na dzień szkolenia,
 • nie brał udziału w takim szkoleniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Mieszkańcy Płocka mogą sprawdzić ilość punktów karnych w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8.

 
CEL

Uświadomienie kierowcom skutków niebezpiecznych i niezgodnych z przepisami zachowań na drodze. Szkolenie to 8-godzinny wykład na temat:

 •  zasad i przepisów ruchu drogowego,
 •  przyczyn, skutków, zapobiegania wypadków drogowych,
 •  prawnych i społecznych skutków wypadków drogowych,
 •  psychologicznych aspektów kierowania pojazdem
 • ćwiczenia praktyczne.

Zaświadczenie wydane po ukończeniu szkolenia jest dokumentem będącym podstawą do redukcji 6 punktów karnych z ewidencji kierowcy.

 
CZAS TRWANIA
 • 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie prelekcji, pogadanki przy wykorzystaniu środków audio – wizualnych. Praktyka obejmuje awaryjne hamowanie przy prędkości 30km/h i 50km/h

 
OPŁATA

Koszt szkolenia 1000 zł.

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 82 1020 1592 0000 2202 0317 5445 

w tytule podając: imię i nazwisko „szkolenie redukujące punkty karne”.

 

ZAPIS NA SZKOLENIE

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD w Płocku dokumenty:

Wniosek zgłoszenia na szkolenie KNP

Regulamin szkolenia KNP

 • opłatę za szkolenie.
 • prawo jazdy lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji w zakresie danych zawartych w prawie jazdy.

Zapisu można dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną w:

 • biurze WORD ul. Otolińska 25
 • faksem na numer: 24 267-53-80
 • e-mailem na adres: szkolenia@wordplock.pl

Na szkolenie uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.

 
MIEJSCE SZKOLENIA

Sala wykładowa WORD w Płocku ul. Otolińska 25.

WORD Płock zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.

 
PO SZKOLENIU
 • uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD w Płocku,
 • WORD w Płocku przesyła informację o odbyciu szkolenia do właściwej jednostki policji, na podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o 6.
UWAGA!!

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowość wypełnienia wniosku o uczestnictwo w szkoleniu redukującym punkty karne. Wniosek nieprawidłowo wypełniony pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba uczestniczyła w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu nie zostanie wystawione

 
PODSTAWA PRAWNA

– art. 17  ust. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123, 1234 i 1723),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2023 roku, w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 1897).