Szkolenie dla kierujących ruchem drogowym

Szkolenie z zakresu kierowania ruchem
ADRESACI
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym
 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi, na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem
  i wysiadaniem dzieci
 • ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku- na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego
 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy
 • strażak niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów
 • członek zespołu ratownictwa medycznego – podczas prowadzenia medycznych czynności do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.
CEL

Zdobycie uprawnień i przygotowanie do wykonywania zadań związanych z kierowaniem ruchem drogowym w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Uprawnienia ważne są 5 lat

CZAS TRWANIA

8 godzin

OPŁATA

Koszt szkolenia – 300zł

Przy grupie powyżej 15 osób możliwość negocjacji ceny.

TERMINY SZKOLEŃ

Terminy są ustalane w zależności od wynikających potrzeb

ZAPIS NA SZKOLENIE

szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby indywidualnej lub listy uczestników przesłanej przez podmiot zamawiający szkolenie,

Karta zgłoszenia na kurs KR

Regulamin KR

 • Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 82 1020 1592 0000 2202 0317 5445 i dostarczenie do działu szkoleń.
 • na szkolenie uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.

Zapisu można dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną w:

 • biurze WORD ul. Otolińska 25
 • faksem na numer: 24 267-53-80
 • e-mailem na adres: szkolenia@wordplock.pl

 

Podstawa prawna
 • art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
  (Dz. U.  z 2018 roku poz. 1990)
 • obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 143)