Szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego

ADRESACI

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

CEL

Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli, którzy będą prowadzić egzaminy w zakresie wydania karty rowerowej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów, zasad i organizacji przeprowadzania egzaminów oraz ich standaryzacji.

ZAPIS NA SZKOLENIE

W celu zapisu na szkolenie należy dostarczyć do WORD dokumenty:

Karta zgłoszenia na szkolenie

Zapisu można dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną w:

  • biurze WORD ul. Otolińska 25
  • faksem na numer:   24 267-53-80
  • e-mailem na adres: szkolenia@wordplock.pl
TERMINY SZKOLEŃ
  • 7 maj 2024r. godz. 9:00
MIEJSCE SZKOLENIA I CZAS TRWANIA
  • szkolenie odbywa się w WORD w Płocku ul. Otolińska 25,
  • czas trwania zajęć – 6 godzin
CENA

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia uprawniającego nauczycieli do prowadzenia w szkołach egzaminów na kartę rowerową.

Podstawa prawna
  • 65 ust. 1 ustawy z dnia 05.01.2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2023 poz. 662).
Program specjalistycznego przeszkolenia dla nauczycieli sprawdzających niezbędne umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową:
Tematyka zajęć Ilość godzin zajęć
I Akty prawne regulujące szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej. 1
II Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących rowerzystów i pieszych.
Analiza przyczyn wypadków drogowych z udziałem dzieci i rowerzystów.
2
III Przygotowanie i określenie formy egzaminu w części teoretycznej i praktycznej oraz czas trwania egzaminu. 2
IV Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu na kartę rowerową. 1