Egzamin pojazdem OSK

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2019r.  poz. 341) praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej może być prowadzona pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Możliwość użycia pojazdu OSK na egzaminie państwowym uzależniona jest od spełnienia określonych warunków:

1. Osoba zapisując się na egzamin praktyczny, chcąca zdawać na pojeździe OSK składa:

a) wniosek o przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem OSK

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego pojazdem OSK

b) Oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu OSK w części praktycznej egzaminu państwowego

Oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu OSK w części praktycznej egzaminu

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885), jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym było przeprowadzone szkolenie uzupełniające.

2. OSK, który złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Wniosek o odmowie udostępnienia pojazdu przez OSK

3. Jeżeli OSK, którego pojazdem miała być przeprowadzona praktyczna część egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w pkt. 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest pokrywany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców.

4. Pojazd OSK wykorzystywany do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego powinien spełniać wymogi art. 24 ustawy o kierujących pojazdami oraz posiadać niezbędne wyposażenie obowiązujące dla pojazdu egzaminacyjnego.

5. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kat. B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku
art. 54 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, spełniającego warunki zawarte w art. 54a ust. 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami. Urządzenie rejestrujące powinno spełniać wymogi zawarte w art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.)

6. Przepisu zawartego w pkt. 5 nie stosuje się, jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem:

  • osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia,
  • bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji ośrodka egzaminowania.

7. Pojazd winien być podstawiony na wyznaczone miejsce w WORD w Płocku na 30 minut przed wyznaczonym egzaminem.