Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku prowadzi rekrutację na stanowisko egzaminatora w zakresie kat. B.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: wordplock@wordplock.pl lub papierowej przesyłając pocztą na adres:
WORD Płocku, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock z dopiskiem – Rekrutacja

Oferta powinna zawierać:

  1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
  2. CV (w treści klauzula zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
  3. Zaświadczenie o aktualnym wpisie do prowadzonej przez Marszałka Województwa ewidencji egzaminatorów,
  4. Zaświadczenie o niekaralności.

Szczegóły:
– Stanowisko: Egzaminator
– Miejsce wykonywania pracy: teren statutowej działalności WORD w Płocku i o/Sochaczew
– Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
– Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
– Wynagrodzenie brutto: wysokość wynagrodzenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 roku w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (Dz. U. 197 z 2007 r. poz. 1437).

Do obowiązków wybranej osoby będzie należało:
– przeprowadzanie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących aktach prawnych dotyczących procesu egzaminowania.

Od kandydatów oczekujemy:
– zaświadczenia o aktualnym wpisie do prowadzonej przez Marszałka Województwa ewidencji egzaminatorów,
– przestrzegania zasad etyki zawodu egzaminatora,
– profesjonalizmu zawodowego,
– szybkości i trafności podejmowanych decyzji,
– asertywności,
– dyspozycyjności (praca w pełnym wymiarze czasu pracy).